Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Difference between revisions of "Anarhism CreÅŸtin"

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search
(srja63g)
 
(14 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Anarhismul creştin''' e echivalentul social al [[anarhismului]], ca fiind un curent anarhist bine definit, însă cu implicaţii spirituale.
+
Propranolol is {a prescription|a prescribed} {medicine|medication} {efficient|effective|reliable} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] in the {prevention|avoidance|deterrence} of {chest|breast|upper body} {pain|discomfort} and {migraine|migraine headache} {headaches|frustrations|problems|hassles}. Do not take this {drug|medicine} {{more|much more|a lot more} {than|compared to}|greater than} {{once|when|as soon as} a day|daily}. {If you {missed|missed out on} {a dose|a dosage|an amount} and it's {almost|practically|virtually|nearly} time to take {another|an additional|one more} one do not take {two|2} {tablets|tablet computers} to {make up for|offset|balance} the {missed|missed out on} one. |, if you {missed|missed out on} {a dose|a dosage|an amount} and it's {almost|practically|virtually|nearly} time to take {another|an additional|one more} one do not take {two|2} {tablets|tablet computers} to make up for the {missed|missed out on} one..} {Side {effects|results|impacts}|Adverse effects|Negative effects|Negative side effects} are {different|various} {for every|for each|for every single} {person|individual}, so you {{need|require|really need} to|have to|should} {watch|view|enjoy|see} your {condition|problem|disorder} {closely|carefully|very closely}. {If {any|any type of|any kind of|any sort of} {symptoms|signs} {appear|show up} and {{get|obtain} {worse|even worse}|become worse|worsen} {with|regarding} time {contact|get in touch with|call} your {doctor|physician|medical professional} to {discuss|talk about|go over|review} {possible|feasible} {solutions|options|remedies}. |, if {any|any type of|any kind of|any sort of} {symptoms|signs} {appear|show up} and #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {get|obtain} {worse|even worse} {with|regarding} time {contact|get in touch with|call} your {doctor|physician|medical professional} to {discuss|talk about|go over|review} {possible|feasible} {solutions|options|remedies}. Cialis (tadalafil) is {a prescription|a prescribed} PDE5 {inhibitor|prevention} that {can|could} be {recommended|suggested|advised} for {male|men|guy} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {patients|clients|people} {diagnosed|identified|figured out|detected} {with|regarding} {erectile {dysfunction|disorder}|impotence} ({also|likewise|additionally} {commonly|typically|frequently|generally|often} {referred to|described} as impotence). Propecia (finasteride) #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] is {a prescription|a prescribed} {drug|medicine} {intended|meant|planned} for the {treatment|therapy|procedure} of {two|2} {conditions|problems|disorders} - {benign|harmless|curable} prostatic hyperplasia and {{male|men|guy} {pattern|design} {baldness|hairloss|hair thinning|hair loss}|male pattern hair loss}. Viagra (although comes under {a different|a various} {brand {name|label}|trademark name|brand} - Revatio) {may|might|could} be {also|likewise|additionally} {used|utilized|made use of} for the {treatment|therapy|procedure} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] of {pulmonary|lung} {artery|canal} {hypertension|high blood pressure}. Proscar {tablets|tablet computers} are {coated|covered|layered} {and|and also|as well as} {will|will certainly} {prevent|avoid|stop|protect against} {contact|call} {with|regarding} the {active|energetic} {ingredient|component|element|substance} {during|throughout} {normal|typical|regular} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] handling, {provided|offered|supplied|gave} that the {tablets|tablet computers} are not {broken|damaged|cracked} or {crushed|squashed}.
 
+
Se bazează pe învăţătura lui Iisus Christos, luată în serios în mod radical, şi aplicată de asemenea cu privire la organizarea socială şi libertară a fiinţei omeneşti.
+
 
+
Anarhismul creştin se întemeiază, din punct de vedere social, pe "revoluţia personală", prin schimbarea de sine a fiecărui individ şi prin aplicarea principiilor anarhiste şi creştine în prezent, şi nu în aşteptarea serii celei mari. Din punct de vedere creştin, anarhismul creştin se întemeiază pe o legătură personală şi directă cu Iisus Christos. Pentru creştin Dumnezeu e tată, şi nu stăpân, iar creştinul se consideră fiu adoptiv al lui Dumnezeu, şi nu sclav. În anarhismul creştin, aceasta se cheamă schimbare de dialectică. Creştinul anarhist crede în viaţa veşnică, dar nu aşteaptă parusia cu mâinile în sân.
+
 
+
 
+
== Teologie ==
+
 
+
 
+
Prima scriere creştină cu idei anarhiste a fost Regula monahală a sfântului Benedict de Nursia. Călugării benedictini trăiau la început după un mod de viaţă ce ar putea fi încadrat uşor în mai multe curente anarhiste contemporane.
+
 
+
În Reforma protestantă se poate afla ideea - chiar dacă aceasta nu e anarhistă în mod direct - corform căreia credinciosul trebuie să aibă o relaţie directă cu Dumnezeu, precum şi voinţa de a pune în practică principiile creştine nu numai în vederea vieţii viitoare, ci pentru viaţa de toate zilele.
+
 
+
În primele secole creştine a apărut erezia monarhismului, potrivit căreia în Sfânta Treime creştină, Tatăl ar fi superior Fiului şi Duhului Sfânt. Părinţii Bisericii s-au împotrivit zicând că cele trei persoane ale Treimii ar fi egale, fără ca vreuna să le guverneze pe celelalte. Astfel, dacă - după Biblie- Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, atunci omul ar avea înnăscut anarhismul.
+
 
+
Noul Legământ, în cartea Faptele apostolilor, descrie cum primii creştini trăiau o viaţă în care nimeni nu era nici sărac, nici bogat, şi unde toţi erau egali, iar viaţa de zi cu zi se baza pe mutualitate.
+
 
+
Voind să trăiască aceeaşi experienţă a originilor, mişcarea anabaptistă trăia în Germania veacului XV după un model anarhist. Unii trăiau în obşti care nu aveau de-a face cu guvernământul din timpul respectiv.
+
 
+
Mormonii, la început, trăiau ca anabaptiştii. Cel mai recent, comunitatea Fericirilor - mişcare romano-catolică de obârşie francofonă - trăieşte tot după un principiu asemănător. Totuşi, nici unul din aceste mişcări sau denominaţiuni nu se revendică anarhistă.
+

Latest revision as of 14:11, 7 October 2015

Propranolol is {a prescription|a prescribed} {medicine|medication} {efficient|effective|reliable} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] in the {prevention|avoidance|deterrence} of {chest|breast|upper body} {pain|discomfort} and {migraine|migraine headache} {headaches|frustrations|problems|hassles}. Do not take this {drug|medicine} {{more|much more|a lot more} {than|compared to}|greater than} {{once|when|as soon as} a day|daily}. {If you {missed|missed out on} {a dose|a dosage|an amount} and it's {almost|practically|virtually|nearly} time to take {another|an additional|one more} one do not take {two|2} {tablets|tablet computers} to {make up for|offset|balance} the {missed|missed out on} one. |, if you {missed|missed out on} {a dose|a dosage|an amount} and it's {almost|practically|virtually|nearly} time to take {another|an additional|one more} one do not take {two|2} {tablets|tablet computers} to make up for the {missed|missed out on} one..} {Side {effects|results|impacts}|Adverse effects|Negative effects|Negative side effects} are {different|various} {for every|for each|for every single} {person|individual}, so you {{need|require|really need} to|have to|should} {watch|view|enjoy|see} your {condition|problem|disorder} {closely|carefully|very closely}. {If {any|any type of|any kind of|any sort of} {symptoms|signs} {appear|show up} and {{get|obtain} {worse|even worse}|become worse|worsen} {with|regarding} time {contact|get in touch with|call} your {doctor|physician|medical professional} to {discuss|talk about|go over|review} {possible|feasible} {solutions|options|remedies}. |, if {any|any type of|any kind of|any sort of} {symptoms|signs} {appear|show up} and #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {get|obtain} {worse|even worse} {with|regarding} time {contact|get in touch with|call} your {doctor|physician|medical professional} to {discuss|talk about|go over|review} {possible|feasible} {solutions|options|remedies}. Cialis (tadalafil) is {a prescription|a prescribed} PDE5 {inhibitor|prevention} that {can|could} be {recommended|suggested|advised} for {male|men|guy} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] {patients|clients|people} {diagnosed|identified|figured out|detected} {with|regarding} {erectile {dysfunction|disorder}|impotence} ({also|likewise|additionally} {commonly|typically|frequently|generally|often} {referred to|described} as impotence). Propecia (finasteride) #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] is {a prescription|a prescribed} {drug|medicine} {intended|meant|planned} for the {treatment|therapy|procedure} of {two|2} {conditions|problems|disorders} - {benign|harmless|curable} prostatic hyperplasia and {{male|men|guy} {pattern|design} {baldness|hairloss|hair thinning|hair loss}|male pattern hair loss}. Viagra (although comes under {a different|a various} {brand {name|label}|trademark name|brand} - Revatio) {may|might|could} be {also|likewise|additionally} {used|utilized|made use of} for the {treatment|therapy|procedure} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] of {pulmonary|lung} {artery|canal} {hypertension|high blood pressure}. Proscar {tablets|tablet computers} are {coated|covered|layered} {and|and also|as well as} {will|will certainly} {prevent|avoid|stop|protect against} {contact|call} {with|regarding} the {active|energetic} {ingredient|component|element|substance} {during|throughout} {normal|typical|regular} #file_links<>links/imp_files/newspm.txt",1,S] handling, {provided|offered|supplied|gave} that the {tablets|tablet computers} are not {broken|damaged|cracked} or {crushed|squashed}.